Thủy lực Xe cẩu bánh lốp Kato KR25E P2

Tổng quan nội dung xe cẩu bánh lốp Kato 25 tấn KR25E-V

1. Tổng quan. 4
1.1.      Mục đích, ý nghĩa đề tài. 4
1.2 Công dụng, yêu cầu, phân loại của các hệ thống truyền động thuỷ lực. 5
1.2.1. Công dụng. 5
1.2.2. Yêu cầu. 5
1.2.3. Phân loại. 6
1.2.3.1 Truyền động thuỷ tĩnh. 6
1.2.3.2 Truyền động thuỷ động. 7
1.3. Giới thiệu chung về cần trục BÁNH LỐP KATO NK250E-V. 7
1.3.1. Kết cấu chung. 7
1.3.2. Các thông số kỹ thuật chính trên cần trục BÁNH LỐP KATO NK250E-V. 10
1.3.2.1. Thông số kỹ thuật phần xe. 10
1.3.2.2. Thông số kỹ thuật phần cần trục. 12
1.3.4. Các thông số kỹ thuật của các bộ phận trong mạch thuỷ lực. 14
2. Các hệ thống chính của XE CẨU BÁNH LỐP KATO NK250E-V. 17
2.1. Hệ thống động lực. 17
2.2. Hệ thống truyền động. 18
2.3. Bộ phận quay và cơ cấu di chuyển. 22
2.3.1. Bộ phận quay. 22
2.3.2. Cơ cấu di chuyển. 25
2.4. Hệ thống điều khiển. 25
2.5. Hệ thống tời. 27
2.6. Hệ thống trụ chống. 29
3. Khảo sát hệ thống truyền động thuỷ lực trên XE CẨU BÁNH LỐP KATO NK250E-V. 31
3.1. Sơ đồ tổng thể mạch thủy lực trên XE CẨU BÁNH LỐP KATO NK 250E-V. 31
3.2. Nguyên lý làm việc của hệ thống thủy lực. 32
3.3. Các hệ thống truyền động thủy lực chính trên XE CẨU BÁNH LỐP KATO NK250E-V. 35
3.3.1. Truyền động thủy lực khi ra, vào chân chống. 35
3.3.1.1. Sơ đồ mạch thủy lực khi ra và nâng chân chống. 35
3.3.1.2. Sơ đồ mạch thủy lực khi thu chân chống. 37
3.3.2. Truyền động thủy lực khi nâng, hạ cần trục. 39
3.3.2.1. Sơ đồ mạch thủy lực khi nâng cần trục. 39
3.3.2.2. Sơ đồ mạch thủy lực khi hạ cần trục. 41
3.3.3. Truyền động thủy lực khi thay đổi chiều dài cần chính. 42
3.3.3.1. Sơ đồ mạch thủy lực khi kéo dài cần chính . 42
3.3.3.2. Sơ đồ mạch thủy lực khi thu ngắn cần chính . 44
3.3.4. Truyền động thủy lực khi quay tháp. 46
3.3.4.1. Sơ đồ mạch thủy lực khi quay tháp. 46
3.3.5. Truyền động thuỷ lực khi quay tời. 49
3.3.5.1. Sơ đồ truyền động. 49
3.3.5.2. Nguyên lý hoạt động của mạch thuỷ lực quay tời. 50
3.4. Kết cấu, nguyên lý làm việc một số van trong mạch thủy lực trên cần trục XE CẨU BÁNH LỐP KATO NK250E-V. 51
3.4.1. Kết cấu, nguyên lý làm việc của cụm van điều khiển cần trục và tời. 51
3.4.1.1. Kết cấu. 51
3.4.1.2. Nguyên lý làm việc. 54
3.4.2. Kết cấu, nguyên lý làm việc của van cân bằng. 56
3.4.2.1. Kết cấu. 56
3.4.2.2. Nguyên lý làm việc. 57
3.4.3. Kết cấu, nguyên lý làm việc của van kiểm tra kép. 60
3.4.3.1. Kết cấu. 60
3.4.3.2. Nguyên lý làm việc. 60
3.4.4. Kết cấu, nguyên lý làm việc của van giảm áp. 62
3.4.4.1. Kết cấu. 62
3.4.5. Kết cấu, nguyên lý làm việc của van điều khiển quay tháp. 64
3.4.5.1. Kết cấu. 64
3.4.5.2. Nguyên lý làm việc. 65
4. Tính toán, kiểm tra bơm khi nâng, hạ cần trục. 66
4.1. Tính bơm. 66
4.2. Kiểm tra hư hỏng của bơm và phương pháp khắc phục. 67
5. Tính toán động lực học khi cần trục làm việc. 68
5.1. Cơ sở tính toán. 68
5.2. Xây dựng mô hình. 69
5.2.1. Căn cứ để lập mô hình động lực học. 69
5.2.2. Các bước xây dựng mô hình tính toán động lực học. 70
5.2.3. Mô hình động lực học XE CẨU BÁNH LỐP KATO NK250E-V. 71
5.3. Phương pháp tính toán và kết quả đạt được. 72
5.3.1. Phương pháp tính. 72
5.3.1.1. Lập phương trình chuyển động. 72
5.3.1.2. Xác định lực căng trong cáp cần (Tc). 80
5.3.2. Kết quả đạt được. 83
6. Kết luận. 89
TÀI LIỆU THAM KHẢO   90

Không có nhận xét nào:
Write nhận xét